نظرسنجی

تسلیت برای بازرس کنفدراسیون صنعت ایران

 تسلیت برای بازرس کنفدراسیون صنعت ایران
جناب آقای لطیفی، درگذشت تاسفبار بردار گرامیتان را صمیمانه تسلیت گفته برای آن درگذشته مغفرت و برای جنابعالی و خانواده محترم تندرستی و صبر آرزو داریم. هیات مدیره، دبیرکل و کارکنان کنفدراسیون صنعت ایران