نظرسنجی

حذف معافیت‌های مالیاتی کشاورزی

حذف معافیت‌های مالیاتی کشاورزی
براساس مصوبه کمیسیون اقتصاد دولت ، معافیت‌های مالیاتی بخش کشاورزی حذف و نرخ مالیات صفر تا درآمد 100 میلیون تومان جایگزین شد. این مصوبه کمیسیون اکنون در هیات وزیران در حال بررسی و تصویب است. طبق جزئیات مصوبه مذکور، درآمد مشمول مالیات سالانه اشخاص حاصل از فعالیتهای بخش کشاورزی (شامل کلیه زیربخش ها) تا 1000 میلیون ریال به نرخ صفر و مازاد آن طبق مقررات فصول پنجم و هفتم این باب مشمول مالیات می‌شود. تبصره 1- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این ماده با اعمال ضرایب مربوط به هریک از فعالیتهای بخش کشاورزی تعیین می گردد. ضرایب مذکور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت جهادکشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. پیش از این وزارت اقتصاد در پیش نویس قبلی تا 600 میلیون ریال را به نرخ صفر مالیات در نظر گرفته بود.