نظرسنجی

بخشنامه برگزاری مجمع عمومی

بخشنامه برگزاری مجمع عمومی

با توجه به اینکه دورهی مدیریت اعضای محترم هیأت مدیره بر سر کار در تاریخ 1397/6/2 خاتمه میپذیرد لذا بدینوسیله از کلیه اعضای کنفدراسیون (مجمع) دعوت میشود که در جلسه انتخابات مربوط به گزینش اعضای هیأت مدیره و بازرس (اصلی و علی البدل) که در ساعت 14/30 روز سه شنبه 1397/3/1 در محل دبیرخانه کنفدراسیون برگزار میگردد، مشارکت نمایند.

لازم به یادآوری است که علاقه مندان به شرکت در انتخابات به عنوان نامزد در هیأت مدیره بایستی حداکثر تا تاریخ 1397/2/25 معرفینامه خود از مرجع معرفی کننده که حاوی نام ، نام خانوادگی و کدملی نامزد معرفی شده و شماره ثبت مرجع معرفی کننده ،نزد دستگاهی که از آن مجوز فعالیت گرفته اند به دبیرخانه کنفدراسیون تسلیم نمایند.

اضافه مینماید که برای رای دادن نماینده عضوی که حق رای دارد (با ارایه نامه) یا با وکالتنامه حداکثر از سوی دو نفر میتواند در جلسه ی انتخابات شرکت نماید. اعضای شرکت کننده برای رای دادن شماره ثبت خود را در فهرست حضور و غیاب بایستی درج نمایند.

داریوش مهاجر - دبیر کل