نظرسنجی

اعضای جدید هیات مدیره انتخاب شدند

اعضای جدید هیات مدیره انتخاب شدند

دومین جلسه مجمع عمومی برای انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس کنفدراسیون صنعت ایران در تاریخ 1397/3/22 برگزار شد.

در این جلسه که اکثریت دارندگان حق رای شرکت کرده‌بودند و دو نفر از نمایندگان وزارت کشور نیز در آن حضور داشتند، شرکت کنندگان براساس نظر خود و مرجع معرفی کننده هر یک به 9 نفر از 15 نفر نامزد عضویت در هیات مدیره و یک نفر که نامزد برای سمت بازرسی بودند، رای دادند.

طیق اساسنامه و مقررات ابلاغی از سوی وزارت کشور یعنی مرجع صادر کننده‌ی پروانه فعالیت کنفدراسیون، اسامی برندگان در اختیار نمایندگان وزارت کشور قرار گرفت تا پس از بررسی در کمیسیون ماده 10 احزاب و تشکلها پروانه‌ی جدید فعالیت این تشکل با هیات مدیره جدید صادر گردد.