نظرسنجی

اصلاح ممنوعیت واگذاری سازمان صنایع کوچک و شهرهای صنعتی

اصلاح ممنوعیت واگذاری سازمان صنایع کوچک و شهرهای صنعتی
نمایندگان در جلسه علنی مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان طرح اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده(3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن را اصلاح کردند.
نمایندگان در جلسه مصوب کردند: سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی آن به عنوان سازمان توسعه ای تعیین شود و امور حاکمیتی آنها مشمول واگذاری نباشد.
همچنین نمایندگان مصوب کردند: در مناطق غیربرخوردار و کمتر توسعه یافته که شهرک ها و نواحی صنعتی واگذار نشده است و یا در مناطقی که متقاضی غیردولتی برای احداث شهرک یا نواحی صنعتی وجود ندارد، همچنان سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی مربوطه وظیفه ایجاد، خدمت رسانی و تامین زیرساخت ها را بر عهده داشته باشد.
آیین نامه این تبصره، حداکثر پس از سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت معدن و تجارت و با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
نمایندگان همچنین مصوب کردند که سهام، سهم الشرکه و حق تقدم سازمان ها در بنگاه های موضوع گروه های یک و دو تا هنگامی که واگذار نشده، توسط سازمان اداره شود، وجوه حاصل از واگذاری ها با رعایت مفاد بند دال سیاست های کلی واگذاری اصل 44 قانون اساسی و ماده 29 قانون اجرای سیاست های کلی 44 به خزانه واریز شود.