نظرسنجی

ماهنامه پیام صنعتگر

ماهنامه پیام صنعتگر

پیام صنعتگر شماره 23 کم حجم.pdf

شما در بیست و سومین شماره ی ،مجله پیام صنعتگر، مطالبی در خصوص وضعیت صنایع کشور در سال 98،راه حل  گریز از بحران،گزارشی از جلسه ی مشترک هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران با نماینده ی گروه مطالعات محیط کسب و کار ،مرکز پژوهشهای مجلس، ارتباط حکمرانی خوب و توسعه و ...را خواهید خواند.