نظرسنجی

ماهنامه پیام صنعتگر

ماهنامه پیام صنعتگر
دانلود فایل

نشریه پیام صنعتگر نهایی 22.pdf

شما می توانید در این شماره از مجله فمطالبی در خصوص اصلاح قوانین تامین اجتماعی،ضرورت تعامل دانشگاه با صنعت،چالشهای تولید در کشور،سهم صنعت از آموزش و پرورش و ......را مطالعه کنید