نظرسنجی

ماهنامه پیام صنعتگر

ماهنامه پیام صنعتگر
دانلود فایل شما در شماره بیستم مجله پیام صنعتگر، مطالبی از جمله مشکلات ورود مواد اولیه بسیاری از صنایع ،بررسی ارتباط میان دانشگاه و صنعت،تاثیر قیمت ارز بر صادرات و تولیدات داخلی و موارد متنوعی را در خصوص موانع و راهکارهای پیش رو در عرصه صنعت و اقتصاد خواهید خواند.