نظرسنجی

پروفایل اعضاء

گروه صنعتی البرز گاز

نام تشکل: گروه صنعتی البرز گاز


رییس هیات مدیره: خیراله دادرس
مدیرعامل: اردشیر دادرس
تلفن: 7-22258245
فکس: 22258248
نشانی: بلوار ميرداماد، ساختمان آرين، طبقه 5 شرقي، واحد 19
نشانی الکترونیکی:
نشانی وبسایت: www.alborzgas.com