نظرسنجی

پروفایل اعضاء

گروه صنعتی البرز گاز

نام تشکل: گروه صنعتی البرز گاز


رییس هیات مدیره:  اردشیر دادرس
تلفن: 7-22258245
فکس: 22258248
نشانی: تهران خیابان میرداماد برج آرین طبقه دوم و پنج شرقی واحد 6 و 19 کدپستی :1549846146
نشانی وبسایت: www.alborzgas.com
نشانی الکترونیکی: Info@Alborzgas.com