نظرسنجی

پروفایل اعضاء

مجتمع صنایع غذایی گلها

نام تشکل: مجتمع صنایع غذایی گلها

رییس هیات مدیره: دکتر مهدی کریمی
مدیرعامل: دکتر مهدی کریمی
تلفن: 66252490 الی 4
فکس:  66252490
نشانی:
کیلومتر 7 بزرگراه فتح، سه راه ویتانا، خیابان خلیج فارس، کوچه گلها
نشانی الکترونیکی:info@golhaco.ir
نشانی وبسایت: www.golhaco.ir