نظرسنجی

پروفایل اعضاء

شرکت کار و اندیشه

نام تشکل: شرکت کار و اندیشه


رییس هیات مدیره:
دبیر:
تلفن: 88880293
فکس: 88881599
نشانی: تهران - منطقه 3 - دستگردی (ظفر) - تقاطع خیابان ولی عصر - پ. 341
نشانی الکترونیکی: vkoa@koa-eng.com
نشانی وبسایت: www.koa-eng.com