نظرسنجی

پروفایل اعضاء

شرکت پلاتین ایران

نام تشکل: شرکت پلاتین ایران


رییس هیات مدیره: نازنین سوری رادپور
مدیرعامل: مهندس شهاب زنوزی
تلفن: 88329334  
فکس: 88833385
نشانی: خیابان میرزای شیرازی، خیابان هفدهم، شماره 25
نشانی الکترونیکی:Platiniran2000@yahoo.com
نشانی وبسایت:  www.platiniran.ir