نظرسنجی

پروفایل اعضاء

شرکت مهندسین مشاور نافع امین

نام تشکل: شرکت مهندسین مشاور نافع امین

رییس هیات مدیره: جناب آقای مجتبی قدمیاری

مدیر عامل: جناب آقای مجتبی قدمیاری

تلفن: 88541910-88542898-88543537

فکس: 88306939

نشانی: تـــهران، خیابان کریمخان زنـد، خیابان مـیرزای شیرازی، نـرسیده به خیابان مطهری، خیابان هـفدهم، پلاک 12، طبقه دوم-کد پستی: 1586644315

پست الکترونیکی: info@nafeamin.com و  info@nafeamin.ir

وبسایت:  www.nafeamin.comو www.nafeamin.ir