نظرسنجی

پروفایل اعضاء

شرکت مهندسین مشاور نافع امین

نام تشکل: شرکت مهندسین مشاور نافع امین

رییس هیات مدیره: مهندس احمد غافری
مدیر عامل: جناب آقای مجتبی قدمیاری
تلفن: 88541910-88542898-88543537
فکس: 88306939
نشانی: تـــهران، خیابان کریمخان زنـد، خیابان مـیرزای شیرازی، نـرسیده به خیابان مطهری، خیابان هـفدهم، پلاک 12، طبقه دوم-کد پستی: 1586644315
پست الکترونیکی: info@nafeamin.com و  info@nafeamin.ir
وبسایت:  www.nafeamin.comو www.nafeamin.ir