نظرسنجی

پروفایل اعضاء

شرکت صنعتی و بازرگانی صحت

نام تشکل: شرکت صنعتی و بازرگانی صحت


رییس هیات مدیره: محمد نیلفروشان
مدیرعامل: فرهاد نیلفروشان
تلفن: 73471
فکس: 77338125
نشانی: تهران - صندوق پستی : 114- 16535 
پست الکترونیکی:
نشانی وبسایت:www.sehat.ir