نظرسنجی

پروفایل اعضاء

شرکت صنعتی سپاهان

نام تشکل: شرکت صنعتی سپاهان


رییس هیات مدیره: محمدرضا جابر انصاری
مدیرعامل:  مهندس قلی زاده
تلفن: 88739010
فکس: 88738061
نشانی: خیابان شهید بهشتی، اول بخارست، پلاک 1
نشانی الکترونیکی:
نشانی وبسایت: 
 www.sepahan.com