نظرسنجی

پروفایل اعضاء

شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین

نام تشکل: شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین


رییس هیات مدیره:
فضل الله معظمی
دبیر: مهندس علی اشرف افخمی
تلفن: 22654870
فکس: 22654880
نشانی: تهران، جردن، بلوار صبا، پلاک 8، واحد 4، زنگ 13
نشانی وبسایت: www.karafarininvest.com