نظرسنجی

پروفایل اعضاء

شرکت توسعه و پشتیبانی مه کامه

نام تشکل: شرکت توسعه و پشتیبانی مه کامه


رییس هیات مدیره: مهرداد توکلی
مدیرعامل: مهدی زاهدی اول
تلفن: 22882265
فکس: 22858493
نشانی: پاسداران، روبروی نگارستان ششم، پلاک 52، واحد 4,5
نشانی الکترونیکی: info@mahkaame.com
نشانی وبسایت:  www.mahkaame.com