نظرسنجی

پروفایل اعضاء

شرکت بوتان صنعتی

نام تشکل: شرکت بوتان صنعتی


رییس هیات مدیره: شاهین خلیلی
مدیرعامل: مهندس چنگیزی
تلفن: 83520000
فکس: 88766178
نشانی: خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی،  پلاک 34
نشانی الکترونیکی:pr@butaneindustrial.com
نشانی وبسایت:www . butaneindustrial . com