نظرسنجی

پروفایل اعضاء

شرکت ایران ترانسفو

نام تشکل: شرکت ایران ترانسفو


رییس هیات مدیره: مهندس سید مهدی احمدی
تلفن: 88723337
فکس: 88716117
نشانی:  خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي – خيابان سوم – پلاك ۲۳ – شركت بازرگاني ايران ترانسفو صندوق پستی : ۱۱۸۵ - ۱۴۳۴۵
نشانی وب سایت: 
www.iran-transfo.com