نظرسنجی

پروفایل اعضاء

شرکت البرز پارت جهان

نام تشکل: شرکت البرز پارت جهان


رییس هیات مدیره: محمد تعلق
مدیرعامل: مسعود نامداری
تلفن:  88656360
فکس: 88654562
نشانی: بلوار آفریقا . خیابان تابان غربی . شماره 67 . واحد یک
نشانی الکترونیکی:  info@apj-fittings.com
نشانی وبسایت:  www.apj-fittings.com