نظرسنجی

پروفایل اعضاء

شرکت اطلس اینسپکشن سرویس

نام تشکل: شرکت اطلس اینسپکشن سرویس


رییس هیات مدیره: مهندس کاظم سلطانی
مدیرعامل: مهندس کاظم سلطانی
تلفن: 22019292
فکس: 22059070
نشانی: تهران - بزرگراه آفریقا - نبش گلشهر شماره 118 - طبقه چهارم - واحد 404
نشانی الکترونیکی: 
نشانی وبسایت: www.atlasinspection.net