نظرسنجی

پروفایل اعضاء

شرکت ابریشم پویا

نام تشکل: شرکت ابریشم پویا


رییس هیات مدیره:
مهندس امیرعلی میر آخوری
دبیر: مهندس امیرعلی میر آخوری
تلفن:  66959696
فکس: 66497331
نشانی: شهرآرا، خ آرش مهر، بلوار غرب، پلاک 45، طبقه دوم
نشانی وبسایت: www.abrishampooya.ir
نشانی الکترونیکی: companyraheabrisham@yahoo.com