نظرسنجی

پروفایل اعضاء

سندیکای صنعت برق ایران

نام تشکل: سندیکای صنعت برق ایران


رییس هیات مدیره:  علیرضا کلاهی
دبیر: مهندس غیاث الدین
تلفن: 66570930
فکس: 66944967
نشانی: خیابان فاطمی بعد از تقاطع کارگر خیابان سیندخت شمالی پلاک 15
نشانی وبسایت: www.ieis.ir
پست الکترونیکی: info@ieis.ir