نظرسنجی

پروفایل اعضاء

جامعه قالب سازان ایران

نام تشکل: جامعه قالب سازان ایران


رییس هیات مدیره: مهندس فقیهی
تلفن: 77643933
فکس: 77539860_77523780
نشانی: خیابان انقلاب، پل چوبی، خیابان حقوقی، پلاک 25
نشانی وب سایت: www.toolmakers.org.ir
نشانی الکترونیکی:   pedram_kia@toolmaker.ir