نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن مهندسی صنایع ایران

نام تشکل: انجمن مهندسی صنایع ایران


رییس هیات مدیره: دكتر ميرمهدي سيداصفهاني
تلفن: 81032317
فکس: 81032317
نشانی: تهران، خيابان کريمخان زند- نبش خيابان دکتر عضدی شمالي (آبان سابق)- ساختمان دانشگاه علامه طباطبايی- طبقه سوم شمالی واحد 304
نشانی وبسایت: www.iiie.ir
پست الکترونیکی: info@iiie.ir