نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن مهندسان مکانیک ایران

نام تشکل: انجمن مهندسان مکانیک ایران


رییس هیات مدیره: مهندس صابری زفرقندی
دبیر: دکتر علی نوری بروجردی
تلفن: 88938339 - 88938338 - 88900965 - 88938373
فکس: 88938373
نشانی: خیابان‌ سپهبدقرنی، بالاتر از تقاطع ‌اراک، بن بست دژن، پلاک 3 (148/2 سابق)
نشانی الکترونیکی:   info@isme.ir
نشانی وبسایت: www.isme.ir