نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن مدیران صنایع

نام تشکل: انجمن مدیران صنایع


رییس هیات مدیره: مهندس محسن خلیلی
دبیر:  محمدرضا ستوده
تلفن: 88304070- 88825385
فکس: 88839641
نشانی: خیابان استاد مطهری، روبروی خیابان میرعماد، شماره 264 (248 سابق) طبقه سوم
نشانی الکترونیکی: info@amsiran.com
نشانی وبسایت:  www.amsiran.com