نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق

نام تشکل: انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق


رییس هیات مدیره: علی کرامتی
دبیر: مهندس علیقلی حسنی اعظمی
تلفن: 66066823
فکس: 66037497
نشانی: بزرگراه یادگار امام از شمال به جنوب ، نرسیده به آزادی ، بلوار شهید تیموری ، پلاک 81
نشانی وبسایت: ccim.ir
پست الکترونیکی: info@ccim.ir