نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن مدیران صنایع ساوه

نام تشکل: انجمن مدیران صنایع ساوه


رییس هیات مدیره:
دبیر: محمد خدادای
تلفن: 83523310
فکس: 88523668
نشانی: خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، پلاک 34، طبقه اول.