نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن مدیران صنایع استان خراسان

نام تشکل: انجمن مدیران صنایع استان خراسان


رییس هیات مدیره:
مهندس رضا حمیدی
دبیر: مهندس امیرمهدی مرادی
تلفن: 05184442114
فکس: 05184442114
نشانی: مشهد، بلوار شهید منتظری (بلوار تلویزیون)، نبش شهید منتظری 7، مجتمع ساپکو و سازندگان، طبقه 2.
نشانی وبسایت: