نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن مدیران صنایع استان اصفهان

نام تشکل: انجمن مدیران صنایع استان اصفهان


رییس هیات مدیره: جعفر ذره‌بینی
دبیر: سیروس کورنگ بهشتی
تلفن: 03132124931
فکس:03132125395
نشانی: اصفهان، پل خواجو، ابتدای چهارباغ خواجو، پشت بانک خون، کوی شهید طباطبایی، پلاک 11.
نشانی وبسایت: www.ima.isf.ir
پست الکترونیکی: