نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن صنفی کشتارگاه های صنعتی طیور ایران

نام تشکل: انجمن صنفی کشتارگاه های صنعتی طیور ایران


رییس هیات مدیره:
رهاشم خداداد
دبیر:  فرهاد قربانزاده
تلفن: 66943828
فکس: 66927873
نشانی: تهران، خیابان توحید، خیابان فرصت شیرازی، کوچه امیراسماعیل سامانی، پلاک 15، واحد3
نشانی وبسایت: