نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان تجهیزات مصرف گاز طبیعی و سوخت های جایگزین در وسایط نقلیه

نام تشکل: انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان تجهیزات مصرف گاز طبیعی و سوخت های جایگزین در وسایط نقلیه


رییس هیات مدیره: مهندس محسن خلیلی عراقی
دبیر: مهندس خاشع

تلفن: 88525912
فکس: 88740939
نشانی: خیابان سهروردی شمالی- کوچه نیکوقدم- شماره 44- طبقه دوم
نشانی وبسایت:
پست الکترونیکی: