نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان

نام تشکل: انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان


رییس هیات مدیره:
مهندس سید محمد اتابک
دبیر: مهندس عبدالرضا شیخان
تلفن: 88102760- 3 
فکس:  88718480
نشانی: خیابان خالد اسلامبولی، خیابان نهم، شماره 22
نشانی وبسایت: www.cementassociation.ir
نشانی الکترونیکی:info@cementassociation.ir