نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن صنفی کارفرمایان توزیع کننده گاز مایع ایران

نام تشکل: انجمن صنفی کارفرمایان توزیع کننده گاز مایع ایران


رییس هیات مدیره: مهندس محسن خلیلی
دبیر:  دکتر کریمی
تلفن: 88734862-88737919
فکس: 88541491
نشانی: خیابان شهید بهشتی، خیابان سرافراز، خیابان هفتم، پلاک 17، واحد 4
نشانی وبسایت: www.anjomanlpg.ir
پست الکترونیکی: