نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر

نام تشکل: انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر


رییس هیات مدیره:
مهندس علیرضا اشرف
دبیر: مهندس بهمن دانائی
تلفن: 88964260
فکس: 88969055
نشانی: تهران،میدان فاطمی، ابتدای خیابان شهید گمنام، پلاک 23، طبقه دوم
نشانی وبسایت: www.isfs.ir