نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن صنفی و صنعتی صنایع گلوکز و نشاسته و مشتقات آن

نام تشکل: انجمن صنفی و صنعتی صنایع گلوکز و نشاسته و مشتقات آن


رییس هیات مدیره: مهندس محسن کشتکاران
دبیر: محمدرسول مصائبی       
تلفن: 88808800
فکس: 88808191
نشانی: خیابان استاد نجات اللهی، کوچه سلمان پاک، پلاک یک، طبقه ششم، واحد 12
نشانی وبسایت: www.issia.ir
پست الکترونیکی: mrmasaebi@yahoo.com