نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن صنفی صنعت تایر

نام تشکل: انجمن صنفی صنعت تایر


رییس هیات مدیره:
عباس عباسی ابیانه
دبیر: مهندس محمودیان
تلفن:  88884814
فکس: 88798310
نشانی: تهران، خیابان ظفر، بین مدرس و افریقا، شماره 259، طبقه پنجم، واحد10
نشانی وبسایت: www.tireia.ir
نشانی الکترونیکی: irtireia [at] gmail.com