نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی

نام تشکل: انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی


رییس هیات مدیره: مهندس حسین فرهادی
دبیر: مهندس وحید تیموری
تلفن: 44898661
فکس: 44898693
نشانی: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، خیابان ناطق نوری، خیابان ابراهیم نوری، نبش کوچه موسی الرضا، پلاک2 . واحد2
نشانی وبسایت: www.aiaciran.org
نشانی پست الکترونیکی: info@aiaciran.org