نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن صنفی تولیدکنندگان شیرآلات بهداشتی

نام تشکل: انجمن صنفی تولیدکنندگان شیرآلات بهداشتی


رییس هیات مدیره:
رضا تحصیلی
دبیر: مهندس محمد فرزاد
تلفن:   88312338
فکس: 88317869 
نشانی:
آدرس الکترونیکی:   Info@sanfa.ir

نشانی وبسایت: www.sanfa.ir