نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن صنفی آردسازان ایران

نام تشکل: انجمن صنفی آردسازان ایران


رییس هیات مدیره: آقای هادی طاهر
دبیر: سید محمدرضا مرتضوی
تلفن: 88888361
فکس: 88875558
نشانی: تهران – خیابان آفریقا – بالاتر از چهارراه جهان کودک برج211 نگین واحد306
نشانی وبسایت: www.ardsazaniran.ir
پست الکترونیکی:   Ardsazan.iran@yahoo.com