نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن صنایع نساجی ایران

نام تشکل: انجمن صنایع نساجی ایران


رییس هیات مدیره: مهندس محمد مروج حسینی
دبیر:  مهندس محمد مهدی رییس زاده
تلفن: 26200294
فکس: 26200196
نشانی: جردن- بالاتر از پمپ بنزین- کوچه تور پلاک 8
نشانی الکترونیکی: info@aiti.org.ir
نشانی وبسایت: www.aiti.org.ir