نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن صنایع لوازم خانگی ایران

نام تشکل: انجمن صنایع لوازم خانگی ایران


رییس هیات مدیره: مهندس علیرضا محمدی دانیالی
دبیر:  دکتر عباس دمرچلی
تلفن:  88746839-88744576-88535626
فکس:88744463
نشانی: تهران- خیابان دکتر بهشتی-  میدان تختی - خیابان صابونچی (مهناز سابق)، کوچه مبینی- پلاک 8
نشانی الکترونیکی:info@ihai.org.ir
نشانی وبسایت:www.ihai.org.ir