نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن صنایع لنت و ترمز و کلاچ

نام تشکل: انجمن صنایع لنت و ترمز و کلاچ


رییس هیات مدیره: مهندس سیدحسین لاجوردی
دبیر: مهندس محمود عسکری
تلفن:    88754448الی 50
فکس:   88753674
نشانی:  خیابان بخارست خیابان 14پلاک7
نشانی الکترونیکی: info@brakeassociation.com
نشانی وبسایت: www.brakeassociation.com