نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن صنایع سلولزی و بهداشتی

نام تشکل: انجمن صنایع سلولزی و بهداشتی


رییس هیات مدیره: مهندس عباس خوشگرد
دبیر: فریدون دهخوارقانی
تلفن: 88721175 - 88721848
فکس:
88724906
نشانی: خیابان یوسف آباد- بین خیابان 20و 22- جنب آژانس گردونه- پلاک 192- طبقه سوم
نشانی الکترونیکی:
iahci@iahci.ir
نشانی وبسایت:
www.iahci.ir