نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی

نام تشکل: انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسیرییس هیات مدیره:   آقای عباس منصوریان

دبیر کل: آقای علی فرزاد مهاجری

تلفن: 88832523- 88832528

فکس: 88844703

نشانی: خیابان کریم خان زند- روبروی خیابان مدیری- ساختمان 110- پلاک 102- طبقه 6 غربی

نشانی الکترونیکی: info@examie.com

نشانی وبسایت:  www.examie.com