نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران

نام تشکل: انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران

رئيس هيأت مديره :محمدرضا انصاريدبیر کل: مجتبی غروینشانی : ایران – تهران – شهرک غرب - بلوار فرحزادی - خیابان ایوانک - خیابان فلامک شمالی - کوچه دوم - کوچه ققنوس - گذر اردیبهشت - پلاک 12تلفن : 88099434 - 21 - 0098فکس : 88373565 - 21 - 0098پست الکترونیک : info@iccair.com