نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن سرمایه‌گذاری های مشترک ایرانی و خارجی

نام تشکل: انجمن سرمایه‌گذاری های مشترک ایرانی و خارجی


 رییس هیات مدیره:
سید حسین سلیمی
دبیر: جواد کسروی
تلفن: 88810531
فکس: 88810532
نشانی: خیابان طالقانی، نبش فرصت، شماره 254، ساختمان شمالی، طبقه دوم، اتاق 205
نشانی الکترونیکی: 
 نشانی وبسایت: