نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران

نام تشکل: انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران


رییس هیات مدیره: مهندس سعید مهتدی
دبیر: مهندس علیرضا شعبانی
تلفن: 22911496
فکس: 22911499
نشانی: تهران، خیابان شهید دستگردی . خیابان فرید افشار . کوچه بابک شرقی . پلاک 26 . واحد 17
نشانی وبسایت: www.satsa.ir